Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018

Στέλλα Λαδή | "Κρίση και Συγκρότηση της Κυβερνητικής Ατζέντας: Το Πρόβλημα της Ανεργίας των Νέων"

[Τοποθέτηση στον τρίτο διάλογο του Δικτύου Διαγενεακής Δικαιοσύνης «Άνεργοι Νέοι και Νέοι Άνεργοι; Το παρόν και το μέλλον της εργασίας στην Ελλάδα» (13/2/2018, Αθήνα – Aegean College)]

Ο κα Στέλλα Λαδή κατά την τοποθέτησή της, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «[…] ο ορισμός ενός προβλήματος καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ένα δημόσιο ζήτημα θα αντιμετωπισθεί από τις δημόσιες πολιτικές που θα ακολουθήσουν.  Ο λόγος και ο χρόνος όπου λαμβάνει χώρα αυτή η διαδικασία είναι μεγάλης σημασίας καθώς επηρεάζει τη χροιά του προβλήματος και το αν θα θεωρηθεί επείγον.  Σε περιόδους κρίσης οι δρώντες της δημόσιας πολιτικής επιθυμούν περισσότερο να μεταθέσουν την ευθύνη παρά να αναλύσουν τις παραμέτρους του προβλήματος και να προσπαθήσουν να φτάσουν σε μια βιώσιμη λύση [...]».
Και συνέχισε ότι «[...] στην εργασία  προτείνεται μια σύνδεση μεταξύ του θεσμισμού του λόγου και της έννοιας της κρίσιμης διασταύρωσης έτσι ώστε να αποτυπωθεί τόσο η χρονική στιγμή (κρίσιμη διασταύρωση) όσο και ο λόγος (συντονιστικός και επικοινωνιακός λόγος) σε σχέση με τον ορισμό του προβλήματος και τη θέσπιση της κυβερνητικής ατζέντας.  Η συνεχιζόμενη οικονομική, πολιτική και κοινωνική κρίση της Ελλάδας είναι μια ενδιαφέρουσα μελέτη περίπτωσης.  Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται το παράδειγμα της ανεργίας των νέων.  Παρότι η ανεργία των νέων είναι ψηλά στον επικοινωνιακό λόγο και στην κυβερνητική ατζέντα, ο ορισμός του προβλήματος παραμένει ασαφής και ο δρόμος προς μια πολιτική δεν έχει ακόμα βρεθεί […]».
Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη εδώ.